Nasza oferta:

Prawo karne

Jesteśmy specjalistami w świadczeniu pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza przestępstw z obszaru rynku kapitałowego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego. Wyróżnia nas przede wszystkim zdolność oszacowania ryzyk, kompleksowe spojrzenie na sprawę oraz umiejętność trafnego dobrania linii obrony w konkretnej sprawie. Przede wszystkim jednak zwracamy uwagę na to, aby efekt końcowy był dla Klienta najbardziej korzystny z punktu widzenia jego priorytetów, a nie naszych przekonań o tym, co dla Klienta najlepsze.

  • sprawy karne (zwane również kryminalnymi lub powszechnymi) – prowadzimy obronę klientów, ale także reprezentację pokrzywdzonych, w sprawach o zbrodnie i występki, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego i wykonawczego. Zapewniamy wsparcie od pierwszego momentu, w którym Klient zgłasza się do nas z prośbą o pomoc – począwszy od wydania wobec niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a niekiedy również wcześniej, kiedy spodziewa się, że takie postanowienie zostanie wobec niego wydane. Aktywnie uczestniczymy w przesłuchaniach świadków, składając wnioski dowodowe, formułując pytania i zapewniając, aby postępowanie przygotowawcze nie było poprowadzone w sposób tendencyjny. Niekiedy odpowiednie przygotowanie procesu już na etapie śledztwa lub dochodzenia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces w sądzie. Czasami tok postępowania przygotowawczego i zebrane w nim dowody wskazują na to, że wyrok uniewinniający jest nierealny – wówczas wspólnie z Klientem opracowujemy strategię, podejmujemy decyzję czy bronimy się dalej, czy też negocjujemy z prokuratorem warunki dobrowolnego poddania się karze. Na etapie postępowania sądowego staramy się zapewnić ciągłość podjętych w postępowaniu przygotowawczym działań przyjętych założeń oraz dbamy o to, aby nasze spojrzenie na sprawę i przedstawiane przez nas argumenty wpłynęły na końcowe przekonanie sądu i korzystny dla Klienta wyrok. Po wydaniu wyroku reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach o charakterze wykonawczym, w szczególności w postępowaniach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, o orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności
  • sprawy karne gospodarcze – mamy wiedzę i doświadczenie również z innych dziedzin prawa (obsługa prawna przedsiębiorców, podatki, umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, prawna obsługa obrotu nieruchomościami, zamówienia publiczne), co jest kluczowe dla sprawnego i skutecznego prowadzenia spraw karnych gospodarczych, które w sposób ścisły powiązane są z określonym obszarem obrotu gospodarczego. Oferujemy pełny zakres obsługi prawnej w zakresie obrony i reprezentacji na wszystkich etapach postępowania karnego, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozycji biznesowej i wizerunku naszych Klientów. W tym obszarze w szczególności specjalizujemy się w sprawach dotyczących: oszustwa, nadużycia uprawnień w obrocie gospodarczym, wyłudzenia kredytu, wyłudzenia odszkodowania, przestępstw popełnianych na szkodę wierzycieli (udaremnienie zaspokojenia, wyzbywanie się majątku, faworyzowanie wierzycieli)
  • sprawy karne z obszaru rynku kapitałowego – prowadzimy sprawy z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, doradzając pokrzywdzonym oraz oskarżonym w postępowaniach dotyczących w szczególności naruszenia tajemnicy zawodowej w obrocie instrumentami finansowymi, ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Nasze bogate doświadczenie i wiedza z zakresu prawnej obsługi podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku kapitałowym pozwala nam na wszechstronne spojrzenie na sprawę i właściwą reprezentację, w pierwszej kolejności bazujące na właściwym zrozumieniu procesów związanych z obrotem instrumentami finansowymi
  • sprawy karne skarbowe – oferujemy każdemu podatnikowi podejrzanemu lub oskarżonemu o popełnienie przestępstwa skarbowego obronę i reprezentację w sprawach karnoskarbowych, w szczególności: doradzamy na etapie postępowania kontrolnego, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym biorąc każdorazowo pod uwagę celowość i podstawy do skorzystania z czynnego żalu lub instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
  • sprawy wykroczeniowe – pomimo mniejszego “kalibru”, a co za tym idzie również zagrożenia ustawowego, sprawy wykroczeniowe bardzo często zbliżone są w swym stopniu skomplikowania do typowych spraw karnych, z uwagi na bogactwo materiału dowodowego i kierunki prowadzonego postępowania. W tym zakresie oferujemy obsługę prawną stronom postępowania wykroczeniowego – pokrzywdzonym i obwinionym, a w szczególności prowadzimy aktywną reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami wszystkich instancji