Nasza oferta:

Odszkodowania

Powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań należnych osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy. Niejednokrotnie zdarza się również, że wykorzystując swoją przewagę towarzystwa ubezpieczeniowe proponują i zawierają z poszkodowanymi ugody na skrajnie niekorzystnych warunkach, dalece odbiegających od realnej i pełnej rekompensaty poniesionej przez nich szkody. Każdy krok i każda decyzja w relacji do towarzystwa ubezpieczeniowego powinny być podejmowane z pełną świadomością ich możliwych skutków, najlepiej przy z góry przyjętej strategii gwarantującej uzyskanie jak najwyższego świadczenia. Mamy bogate doświadczenie w rozmaitych postępowaniach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, reprezentując zarówno sprawców szkody, jak i osoby poszkodowane, zarówno na etapie tzw. postępowania likwidacyjnego, jak i w postępowaniach sądowych.

Nasza pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ma charakter kompleksowy. Wszelkie działania rozpoczynamy od zaplanowania i przyjęcia odpowiedniej dla danej sprawy strategii. Dzięki dużemu doświadczeniu, opartemu na setkach spraw zakończonych pomyślnie dla naszych Klientów, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie oszacować wysokość należnych roszczeń i skutecznie ich dochodzić w postępowaniu likwidacyjnym oraz sądowym. Współpraca ze specjalistami z innych dziedzin pozwala nam przy tym na bardzo szerokie i wielowątkowe spojrzenie na sprawę, tak aby w maksymalnie pewny sposób zaplanować proces sądowy przeciwko podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody.

Nasze doświadczenie w sprawach odszkodowawczych obejmuje w szczególności:

  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub rentę za uszkodzenie ciała lub rzstrój zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • roszczenia o odszkodowanie związane z kolizją samochodową (zarówno z OC, jak i AC)
  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błędy medyczne
  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z ubezpieczenia na życie
  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek w pracy
  • roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za mobbing
  • roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie