Nasza oferta:

Proces inwestycyjny

Zapewniamy prawną obsługę procesu inwestycyjnego, przygotowując nabycie nieruchomości, organizując wsparcie przy wszelkich procedurach administracyjnych i – końcowo – negocjując warunki umów nabycia lub najmu dla nabywców końcowych. Dokładamy najwyższych starań, aby proces inwestycyjny został przeprowadzony w sposób maksymalnie bezpieczny i efektywny dla inwestora, uwzględniając prawnie chronione interesy konsumentów.

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego to szereg rozmaitych, wielowątkowych i nierzadko skomplikowanych działań, które za główny cel mają przede wszystkim wsparcie dla inwestora realizującego określone przedsięwzięcie. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • opracowanie prawnego audytu nieruchomości, służącego weryfikacji ryzyk związanych z nabyciem konkretnej nieruchomości pod kątem określonego celu inwestycyjnego, w szczególności związanych z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, współwłasnością, postępowaniami spadkowymi itp;
  • negocjowanie umów zmierzających do nabycia nieruchomości przez inwestora, począwszy od umowy rezerwacyjnej, przez umowę przedwstępną i umowę przenoszącą własność;
  • reprezentację inwestora przed wszelkimi organami władzy publicznej, w tym zwłaszcza organami administracji architektoniczno budowlanej, w postępowaniach zmierzających do uzyskania odpowiednich decyzji, pozwoleń, warunków czy uzgodnień warunkujących możliwość rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (np. sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o wydanie pozwolenia na budowę, o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na realizację inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej);
  • reprezentację inwestora przed organami nadzoru budowlanego we wszelkich postępowaniach należących do ich właściwości, w szczególności postępowań związanych z samowolą budowlaną oraz wszelkimi formami odstąpienia od projektu budowlanego, pozwoleniem na użytkowanie czy zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
  • reprezentację inwestora przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w przypadku gdy postępowanie administracyjne w ramach procesu inwestycyjnego doprowadzi do złożenia przez którąkolwiek z jego stron skargi do sądu administracyjnego;
  • negocjowanie umów najmu lub sprzedaży (w tym umów deweloperskich) z nabywcami lub najemcami obiektu budowlanego.