Nasza oferta:

Spory sądowe z zakresu umów o roboty budowlane

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń z umów o roboty budowlane, reprezentując m.in. inwestorów, generalnych wykonawców czy podwykonawców. W praktyce procesu inwestycyjnego bardzo często dochodzi do sporów związanych z regulowaniem należności pomiędzy podmiotami wykonującymi prace budowlane. Nierzadko spory te wynikają wyłącznie z braku woli zapłaty, np. wobec niedoszacowania rentowności całego zamierzenia inwestycyjnego. Większość tego typu spraw wymaga skierowania na drogę sądową, wobec skomplikowanego charakteru i braku woli ugodowego zakończenia sporu przez jedną ze stron konfliktu. Procesy sądowe dotyczące roszczeń z umów o roboty budowlane są najczęściej skomplikowane, wymagające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy. Od wielu lat reprezentujemy naszych Klientów w tego rodzaju sporach, odnotowując na tym polu liczne sukcesy, które nierzadko były warunkiem dla dalszego funkcjonowania Klientów w obrocie gospodarczym.

  • prowadzimy negocjacje i opracowujemy strategię dla inwestorów w zakresie możliwości obniżenia wynagrodzenia dla wykonawców z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych;
  • prowadzimy windykację należności w branży budowlanej, w tym również w dochodzeniu roszczeń na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy;
  • egzekwujemy kary umowne za nieterminowo lub niewłaściwie wykonane umowy o roboty budowlane;
  • reprezentujemy podwykonawców w sporach dotyczących wykonania prac zastępczych na koszt i ryzyko podwykonawcy;